Văn bản pháp quy

Luật Phòng cháy, chữa cháy số 27/2001/QH10

Luật Phòng cháy, chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001
16:39 - 18/12/2017

luat-phong-chay-chua-chay-so-27-2001-qh10.doc

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy,...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 02/12/2014
16:37 - 18/12/2017

luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-phong-chay-chua-chay-so-40-2013-qh13.pdf

Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh...

Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí, VLN và công cụ hỗ trợ...
16:35 - 18/12/2017

phap-lenh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-phap-lenh-quan-ly-su-dung-vu-khi-vln-va-cong-cu-ho-tro.pdf

Pháp lệnh quy định cơ quan phụ trách quản lý công tác phòng...

Pháp lệnh quy định cơ quan phụ trách quản lý công tác phòng cháy và chữa cháy và chế độ cấp...
15:41 - 16/12/2017

phap-lenh-quy-dinh-co-quan-phu-trach-quan-ly-cong-tac-phong-chay-va-chua-chay-va-che-do-cap-bac-cua-si-quan-va-ha-si-quan-phong-chay-va-chua-chay.doc

Pháp lệnh Quy định việc quản lý của Nhà nước đối với...

Pháp lệnh Quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy...
11:48 - 15/05/2017

phap-lenh-quy-dinh-viec-quan-ly-cua-nha-nuoc-doi-voi-cong-tac-phong-chay-va-chua-chay.doc