Văn bản pháp quy

nghi-dinh-so-136-2020-nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-phong-chay-va-chua-chay-va-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-phong-chay-va-chua-chay.pdf

Thông tư số 01/2020/TT-BXD ngày 06/04/2020 Ban hành Quy chuẩn kỹ...

Thông tư số 01/2020/TT-BXD ngày 06/04/2020 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công...
16:38 - 09/04/2020

thong-tu-so-01-2020-tt-bxd-ngay-06-04-2020-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-an-toan-chay-cho-nha-va-cong-trinh-ma-so-qcvn-06-2020-bxd.pdf

Thông tư số 39/2016/TT-BCA quy định về tiếp nhận, xử lý thông...

Thông tư số 39/2016/TT-BCA quy định về tiếp nhận, xử lý thông tin báo cháy và triển khai hoạt động chữa cháy...
11:43 - 15/03/2018

thong-tu-so-39-2016-tt-bca-quy-dinh-ve-tiep-nhan-xu-ly-thong-tin-bao-chay-va-trien-khai-hoat-dong-chua-chay-cua-luc-luong-canh-sat-phong-chay-va-chua-chay.pdf

Thông tư số 227/2016/TT-BTC Hướng dẫn mức thu, chế độ thu,...

Thông tư số 227/2016/TT-BTC Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện PCCC ban...
11:42 - 15/03/2018

thong-tu-so-227-2016-tt-btc-huong-dan-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-kiem-dinh-phuong-tien-pccc.pdf

Thông tư số 47/2015/TT-BCA của Bộ Công an hướng dẫn về bảo...

Thông tư số 47/2015/TT-BCA của Bộ Công an hướng dẫn về bảo đảm an toàn PCCC đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke ban...
11:41 - 15/03/2018

thong-tu-so-47-2015-tt-bca-cua-bo-cong-an-huong-dan-ve-bao-dam-an-toan-pccc-doi-voi-co-so-kinh-doanh-vu-truong-karaoke.pdf

Thông tư số 48/2015/TT-BCA của Bộ Công an quy định về trang...

Thông tư số 48/2015/TT-BCA của Bộ Công an quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lục lượng PCCC cơ...
11:41 - 15/03/2018

thong-tu-so-48-2015-tt-bca-cua-bo-cong-an-quy-dinh-ve-trang-phuc-chua-chay-cua-luc-luong-dan-phong-luc-luong-pccc-co-so-luc-luong-pccc-chuyen-nganh.pdf

Thông tư số 66/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số...

Thông tư số 66/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính...
11:40 - 15/03/2018

thong-tu-so-66-2014-tt-bca-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-79-2014-nd-cp-ngay-31-7-2014-cua-chinh-phu.doc

Thông tư số 56 /2014/TT-BCA Quy định về trang bị phương tiện...

Thông tư số 56 /2014/TT-BCA Quy định về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng,...
11:40 - 15/03/2018

thong-tu-so-56-2014-tt-bca-quy-dinh-ve-trang-bi-phuong-tien-phong-chay-va-chua-chay-cho-luc-luong-dan-phong-luc-luong-phong-chay-va-chua-chay-co-so-luc-luong-phong-chay-va-chua-chay-chuyen-nganh.pdf

Thông tư số 52 /2014/TT-BCA Quy định về quản lý, bảo quản,...

Thông tư số 52 /2014/TT-BCA Quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy ban...
11:38 - 15/03/2018

thong-tu-so-52-2014-tt-bca-quy-dinh-ve-quan-ly-bao-quan-bao-duong-phuong-tien-phong-chay-va-chua-chay.pdf

Thông tư liên tịch số 214/2013/TTLT-BTC-BCA, sửa đổi một số...

Thông tư liên tịch số 214/2013/TTLT-BTC-BCA, sửa đổi một số điều của Thông tư liên tịch số 41/2007/TTLT-BTC-BCA ngày...
11:38 - 15/03/2018

thong-tu-lien-tich-so-214-2013-ttlt-btc-bca-sua-doi-mot-so-dieu-cua-thong-tu-lien-tich-so-41-2007-ttlt-btc-bca-ngay-24-4-2007-ve-che-do-bao-hiem-chay-no-bat-buoc.doc

Thông tư số 65/2013/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết thi...

Thông tư số 65/2013/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày...
11:37 - 15/03/2018

thong-tu-so-65-2013-tt-bca-cua-bo-cong-an-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-quyet-dinh-so-44-2012-qd-ttg-ngay-15-10-2012-cua-thu-tuong-chinh-phu-quy-dinh-ve-cong-tac-cuu-nan-cuu-ho-cua-luc-luong-phong-chay-va-chua-chay.doc

Thông tư số 63 /2013/TT-BCA của Bộ Công an Quy định về điều...

Thông tư số 63 /2013/TT-BCA của Bộ Công an Quy định về điều lệnh kiểm tra của Cảnh sát phòng cháy và chữa...
11:29 - 15/03/2018

thong-tu-so-63-2013-tt-bca-cua-bo-cong-an-quy-dinh-ve-dieu-lenh-kiem-tra-cua-canh-sat-phong-chay-va-chua-chay.doc

Thông tư số 30/2012/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số...

Thông tư số 30/2012/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu...
11:14 - 15/03/2018

thong-tu-so-30-2012-tt-bca-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-phap-lenh-quan-ly-su-dung-vu-khi-vat-lieu-no-va-cong-cu-ho-tro-va-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-phap-lenh.pdf

Thông tư số 220/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ bảo...

Biểu mẫu kèm theo Thông tư 35/2010/TT-BCA ban hành 19/10/2010
11:13 - 15/03/2018

thong-tu-so-220-2010-tt-btc-huong-dan-thuc-hien-che-do-bao-hiem-chay-no-bat-buoc.doc

Thông tư số 35/2010/TT-BCA quy định về cấp giấy phép vận...

Thông tư số 35/2010/TT-BCA quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm ban...
11:10 - 15/03/2018

thong-tu-so-35-2010-tt-bca-quy-dinh-ve-cap-giay-phep-van-chuyen-vat-lieu-no-cong-nghiep-va-hang-nguy-hiem.doc

Thông tư số 23/2009/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của...

Thông tư số 23/2009/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính...
11:10 - 15/03/2018

thong-tu-so-23-2009-tt-bct-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-39-2009-nd-cp-ngay-23-thang-4-nam-2009-cua-chinh-phu-ve-vat-lieu-no-cong-nghiep.pdf

Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT/BXD-BCA của Bộ Xây dựng và...

Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT/BXD-BCA của Bộ Xây dựng và Bộ Công an về Hướng dẫn thực hiện việc cấp nước...
11:09 - 15/03/2018

thong-tu-lien-tich-so-04-2009-ttlt-bxd-bca-cua-bo-xay-dung-va-bo-cong-an-ve-huong-dan-thuc-hien-viec-cap-nuoc-phong-chay-chua-chay-tai-do-thi-va-khu-cong-nghiep.doc

Thông tư liên tịch số 41/2007/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn thực hiện...

Thông tư liên tịch số 41/2007/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 130/2006/NĐ-CP Quy định chế độ bảo...
11:08 - 15/03/2018

thong-tu-lien-tich-so-41-2007-ttlt-btc-bca-huong-dan-thuc-hien-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-130-2006-nd-cp-quy-dinh-che-do-bao-hiem-chay-no-bat-buoc.doc

Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về...

Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác...
10:45 - 15/03/2018

chi-thi-so-47-ct-tw-cua-ban-bi-thu-trung-uong-dang-khoa-xi-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-phong-chay-chua-chay.pdf

Quyết định số 06/2014/QĐ-TTg ban hành quy chế phối hợp tìm...

Quyết định số 06/2014/QĐ-TTg ban hành quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển ban...
10:44 - 15/03/2018

quyet-dinh-so-06-2014-qd-ttg-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-tim-kiem-cuu-nan-tren-bien-va-trong-vung-nuoc-cang-bien.pdf